Οι εντολές τού Θεού και η σημασία τους για εμάς

Πολλοί τηρούν τις εντολές του Θεού από φόβο κολάσεως, άλλοι πάλι χάριν αμοιβής των μελλόντων αγαθών, και όχι για την αγάπη του Θεού. Η αγάπη όμως του Θεού δεν μπορεί να αποκτηθεί χωρίς την υγεία της ψυχής. Και η ψυχή δεν υγιαίνει εάν δεν φυλάξει τις εντολές.

Ο σκοπός της ελεύσεως του Θεού στον κόσμο ήταν να καθαρίσει την ψυχή από την κακία της πρώτης παραβάσεως, και να την μεταβάλει στην κατάσταση που ήταν πριν την πτώση. Γι’ αυτό έδωκε σε μας τις ζωοποιές εντολές του ως καθαρτικά τρόπον τινά φάρμακα της εμπάθειάς μας. Διότι όποιο αποτέλεσμα φέρνουν τα φάρμακα στο σώμα που ασθενεί, το ίδιο αποτέλεσμα φέρνουν και οι θείες εντολές στην εμπαθή ψυχή……. Αυτό φανερώνουν τα λόγια του Χριστού στους μαθητές του: «Ὁ ἒχων τάς ἐντολάς μου, και τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνος ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με. Και ὁ ἀγαπῶν με, ἀγαπηθήσεται ὑπό τοῦ πατρός μου και ἐγώ ἀγαπήσω αὐτόν, και ἐμφανίσω αὐτῶ ἑμαυτόν, και προς αὐτόν ἐλευσόμεθα, και μονήν παρ’ αὐτῶ ποιήσωμεν», και πάλι «ἐν τοῦτῳ γνώσονται πάντες, ὃτι ἐμοί μαθηταί ἐστέ, ἐάν ἀγαπᾶτε ἀλλήλους».

Εάν αγαπάς να εισέλθεις στην ζωή του Πνεύματος, φύλαξε τις εντολές, όχι από φόβο, ή περιμένοντας ανταπόδοση, αλλά από αγάπη στον Θεό που τις έδωκε. Διότι όχι όταν πράξουμε απλώς την αρετή αισθανόμαστε την κρυμμένη σ’ αυτή ηδονή, αλλά όταν ο πόθος της αρετής κατατρώει την καρδιά μας. Και αντίθετα, όχι μόνο, όταν πράξουμε την αμαρτία γινόμαστε αμαρτωλοί, αλλά και όταν δεν την μισήσουμε και δεν μετανοήσουμε.

Του Οσίου πατρός ημών Ισαάκ του Σύρου

Related posts