ΙΕΡΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022

Α­γα­πη­τοί Ενο­ρί­τες και Ευ­λα­βείς Προσκυνητές μας

Για α­κό­μη μι­α χρο­νιά στην Ενορία μας, θα τε­λε­στεί το Ιερό Σα­ραν­τα­λεί­τουρ­γο από τη Τρίτη 15 Νο­εμ­βρί­ου 2022 μέ­χρι την με­γά­λη Εορτή των Χρι­στου­γέν­νων, στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Αποστόλου του Νέου και στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης κατά τις μεγάλες Εορτές.

Στις δύ­ο εσωτερικές σε­λί­δες του παρόντος «Δι­πτύ­χου Οικογενείας» μπορείτε να γράψετε τα ο­νό­μα­τα ζών­των και τε­θνε­ώ­των που επιθυμείτε να μνημονεύονται κάθε ημέρα στην Αγί­α Πρό­θε­ση.

Εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να αναλάβετε την τέλεση μίας Θείας Λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή επικοινωνήστε με κάποιον από τους ιερείς. Την ημέρα της Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας που ε­πι­θυ­μεί­τε να α­να­λά­βε­τε, καλό θα εί­ναι να ­συμ­προ­σευ­χη­θεί­τε οι­κο­γε­νει­α­κώς, να κοι­νω­νή­σε­τε των Αχράντων Μυστη­ρί­ων και να προ­σφέ­ρε­τε τα απαραίτητα Δώ­ρα για την τέ­λε­σή της.

Τα Δώ­ρα που πρέ­πει να προ­σφέ­ρε­τε (την παραμονή της Θεί­ας Λειτουρ­γί­ας που επιθυμείτε στον Αγ. Κωνσταντίνο) εί­ναι:

  • Τρί­α πρό­σφο­ρα (ζυμωτά αν εί­ναι εφι­κτό).
  • Τρεις λαμ­πά­δες από καθαρό κε­ρί.
  • Καρ­βου­νά­κια.
  • Έ­να μπου­κά­λι λά­δι
  • Έ­να­ μπουκάλι κρα­σί (Βυζαντινό).
  • Εάν επιθυμείτε, κόλ­λυ­βα για το τρι­σά­γι­ο που θα ψα­λεί μετά το τέλος της Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας υπέρ α­να­παύ­σε­ως των ψυχών των κεκοι­μη­μέ­νων συγ­γε­νι­κών σας προ­σώ­πων.

Related posts